Význam slovSlovníkKvýznam slova karcinogenita

karcinogenita

schopnost vyvolat rakovinu, kancerogenita

www.vyznam-slov.cz