Význam slovSlovníkEvýznam slova emotivita

emotivita

citovost, emocionalita

www.vyznam-slov.cz