Význam slovSlovníkEvýznam slova ekvinokcium, ekvinokce

ekvinokcium, ekvinokce

rovnodennost

www.vyznam-slov.cz