Význam slovSlovníkEvýznam slova eintopf

eintopf

ajntopf

www.vyznam-slov.cz