Význam slovSlovníkEvýznam slova efektivita

efektivita

účinnost, působivost, efektivnost, eficience

www.vyznam-slov.cz