Význam slovSlovníkDvýznam slova databanka

databanka

banka dat

www.vyznam-slov.cz