Význam slovSlovníkCvýznam slova centaur

centaur

kentaur

www.vyznam-slov.cz