Význam slovSlovníkBvýznam slova botrytida

botrytida

choroba rostlin způsobená houbami rodu Botrytis

www.vyznam-slov.cz