Význam slovSlovníkBvýznam slova bookmobil [bukmobil]

bookmobil [bukmobil]

pojízdná knihovna, knihovna v autobusu, bibliobus

www.vyznam-slov.cz