Význam slovSlovníkBvýznam slova bonitura

bonitura

bonitace

www.vyznam-slov.cz