Význam slovSlovníkBvýznam slova boneshaker [bounšejkr]

boneshaker [bounšejkr]

staré jízdní kolo,kostitřas

www.vyznam-slov.cz