Význam slovSlovníkBvýznam slova bona

bona

chůva, vychovatelka

www.vyznam-slov.cz