Význam slovSlovníkBvýznam slova binom

binom

dvojčlen

www.vyznam-slov.cz