Význam slovSlovníkBvýznam slova benignita

benignita

neškodnost, nezhoubnost

www.vyznam-slov.cz