Význam slovSlovníkAvýznam slova aurum

aurum

zlato

www.vyznam-slov.cz