Význam slovSlovníkAvýznam slova auditorium

auditorium

posluchárna; posluchačstvo

www.vyznam-slov.cz