Význam slovSlovníkAvýznam slova analýza

analýza

rozbor, rozklad, postup od abstraktního ke konkrétnímu;rozdělení celku (materiálního či myšlenkového) na jeho jednotlivé části, zkoumání těchto částí, jejich významu a vzájemných vztahů, popř. prezentace výsledků tohoto zkoumání v písemné či ústní podobě;(chem.) separace prvků určité chemické látky a jejich identifikace (kvalitativní a.) nebo určení jejich vzájemného poměru (kvantitativní a.), resp. výzkumné závěry plynoucí z tohoto procesu;
(mat.) odvětví matematiky zabývající se převážně limitami, spojitostí, nekonečnými řadami, integrály ap.;užívání funkčních slov (např. předložek, zájmen ap.) místo ohýbání slov (skloňování a časování) k vyjádření mluvnického vztahu; důkaz matematického tvrzení, kdy předpokládáme určitý výsledek a zpětně po krocích směřujeme k tvrzení, jehož platnost je již prokázaná;zkratka pro psychoanalýzu

www.vyznam-slov.cz