Význam slovSlovníkAvýznam slova amalgám, amalgam

amalgám, amalgam

slitina rtuti s kovem, popř. kovy

www.vyznam-slov.cz