Význam slovSlovníkAvýznam slova allegro

allegro

rychle, živě; skladba v tomto tempu

www.vyznam-slov.cz