Význam slovSlovníkAvýznam slova adoptovat

adoptovat

osvojit

www.vyznam-slov.cz